Techsauce Media หาวิธีในการแจ้งเตือนผู้มาร่วมงาน เพื่อไม่ให้พลาดงานดังกล่าวล่วงหน้า 1-2วัน SMS ยังเป็นช่องทางสำคัญที่เราใช้ และ iTWiST ก็มีระบบที่ให้ส่ง SMS ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอีกด้วย