SALE : 081-817-4477 หรือ 081-822-2226

นโยบายการรักษาความลับและข้อมูลของลูกค้า

Thai English

ข้อมูลที่เป็นความลับ
ไอทวิสท ในฐานะผู้ให้บริการ SMS รับทราบดีว่าข้อมูลที่เป็นความลับคือ 
ข้อมูลลูกค้าผู้ใช้บริการ ได้แก่ ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อผู้ใช้งาน ที่อยู่ เบอร์มือถือ อีเมล และ user - password การใช้งานระบบ 
ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการใส่ไว้ในระบบเพื่อส่ง SMS ได้แก่ ฐานข้อมูลเบอร์มือถือ 
  
ไอทวิสทมีหน้าที่ในการเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผย และจะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลของลูกค้าแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ 

  1. ลูกค้าเจ้าของ user ได้ร้องขอ 
  2. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้ลูกค้าเจ้าของ user เองทำธุรกรรมส่ง SMS ได้สำเร็จลุล่วง 
  3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฏหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฏหมายต้องการ เช่น บริษัทฯอาจได้รับการขอให้เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าด้วยคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้บริษัทฯยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลแก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูล

  1. เมื่อมีการร้องขอ user - password จากลูกค้าที่จำรหัสเข้าใช้งานไม่ได้ ไอทวิสท จะส่ง SMS แจ้ง user - password เข้าเบอร์มือถือของเจ้าของ user ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบเท่านั้น  
  2. การใช้งานส่ง SMS บนเว็บ ข้อมูลทุกอย่างจะผ่านการเข้ารหัส โดยไอทวิสทเลือกใช้เทคโนโลยี SSL 256 บิท (ระดับ 256-bit encryption) ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับเดียวกับการทำธุรกรรม Internet Banking บนเว็บของธนาคาร ซึ่งลูกค้ามั่นใจได้ในความปลอดภัยด้วยการสังเกตสัญลักษณ์รูปกุญแจล็อคสีเขียวพร้อม URL ที่เป็น https ตลอดการใช้งาน 
  3. การใช้งานส่ง SMS ด้วยการเชื่อมต่อ API ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลระหว่างเซิฟเวอร์ เซิฟเวอร์ทุกเครื่องที่ทำโค้ดดิ่งเข้ามาจะต้องผ่านการรักษาความปลอดภัยของ Firewall เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับ

ลูกค้า

คุณภาพยืนยันได้จากลูกค้าชั้นนำทั้วประเทศ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน จำนวนมาก