SALE : 081-817-4477 หรือ 081-822-2226

ข้อตกลงการใช้งาน iTWiST SMS

Thai English

ผู้ใช้บริการควรใช้งานส่ง SMS อย่างไร

  1. ผู้ใช้บริการต้องส่ง SMS ภายในเวลาที่เหมาะสม หรือในลักษณะที่ไม่เป็นการรบกวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ
  2. ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้บริการส่ง SMS ในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมายใดๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ส่งข้อความที่สื่อ แสดง หรือมีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้

            (1). เป็นการแสดงหรือมีข้อความ SMS ซึ่งกระทบกระเทือน หรือดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ และรวมถึงประมุขของประเทศอื่น ๆ ด้วย
            (2). เป็นการแสดงหรือมีข้อความ SMS ก่อให้เกิดการดูหมิ่น เหยียดหยามประเทศชาติ รัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ  กลุ่มชนใด
            (3). มีข้อความ SMS ที่ลบหลู่ เหยียดหยาม หรือนำความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนาใด หรือไม่เคารพต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถานปูชนียวัตถุ หรือละเมิดกฎหมาย
            (4). เป็นการแสดงหรือมีข้อความ SMS ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี ระหว่างคนในชาติ  หรือกระทบกระเทือน ต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
            (5). เป็นการแสดงหรือมีข้อความ SMS ที่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ
            (6). เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความ SMS ทางการเมืองซึ่งอาจเป็นการบ่อนทำลายหรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
            (7). เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความ SMS ทางยั่วยุกามารมณ์ หรือลามกอนาจาร
            (8). เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความ SMS ถึงความทารุณโหดร้าย ขาดมนุษยธรรม ป่าเถื่อน หรืออุจาดแก่ผู้ฟัง
            (9). เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความ SMS ถึงเรื่องเพ้อเจ้อหลอกลวงไร้สาระ ซึ่งอาจชักจูงให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนหลงเชื่ออย่างงมงาย
            (10). เป็นการแสดงหรือมีข้อความ SMS ถึงพฤติกรรมของผู้ร้ายซึ่งผิดธรรมดาอันอาจเป็นเหตุชักจูง หรือส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมยิ่งขึ้น
            (11). ใช้ประโยค ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหรือผิดหลักภาษาไทย
            (12). หยาบ คาย หรือเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือทับถมบุคคลอื่น หรือสินค้า และบริการธุรกิจอื่น ไม่ว่าจะเป็นสินค้า และบริการ ธุรกิจชนิดหรือประเภทเดียวกันหรือไม่
            (13). มีเนื้อหาสาระที่บิดเบือนและไม่เป็นความจริง

1 ข้อความสามารถพิมพ์ได้กี่ตัวอักษร
หลักการนับจำนวนตัวอักษรต่อ 1 ข้อความ SMS จะใช้หลักการเดียวกับการส่ง SMS ด้วยมือถือ โดยมีหลักดังนี้ 

  1. กรณีพิมพ์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ จะพิมพ์ได้ 160 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ
  2. กรณีพิมพ์ข้อความเป็นภาษาไทยหรือไทยปนอังกฤษ จะพิมพ์ได้ 70 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ

เมื่อข้อความที่พิมพ์ยาวเกิน 70 ตัวอักษรในภาษาไทยหรือเกิน 160 ตัวอักษรในภาษาอังกฤษ ระบบจะเรียกคำสั่ง Join Message (Concatenate SMS) มาใช้โดยอัตโนมัติโดยการนับจำนวนตัวอักษรต่อ 1 ข้อความจะเป็นดังนี้ 

  1. ภาษาไทย 67 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ
  2. ภาษาอังกฤษ 152 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ 

โดยการส่งสามารถพิมพ์ส่งข้อความได้ยาวสูงสุด 500 ตัวอักษรหรือเท่ากับ 8 ข้อความต่อเนื่อง

หลักการหักเครดิต SMS
ระบบจะหักเครดิตเฉพาะ SMS ที่ส่งเข้ามือถือเท่านั้น เครดิต SMS ที่จะไม่ถูกหักได้แก่

  1. เบอร์มือถือซ้ำที่อยู่ในรายการส่งรายการเดียวกัน โดยระบบส่งบนไอทวิสทเว็บจะกรองเบอร์ซ้ำออกโดยอัตโนมัติ
  2. เบอร์ Block list คือ เบอร์ที่แจ้งกับผู้ให้บริการ AIS, dtac หรือ true ไว้ว่าไม่ขอรับ sms โฆษณา ดังนั้นผู้ให้บริการมือถือจึง Block ข้อความไว้ตามความประสงค์ของเจ้าของเบอร์ 
  3. รายการเบอร์ Fail at phone คือรายการส่งที่ติดต่อเบอร์มือถือไม่ได้ในกรณีต่างๆ ได้แก่ มือถือไม่มีสัญญาณ ปิดเครื่อง เบอร์ที่ยังไม่เปิดหรือปิดบริการไปแล้ว เบอร์มือถือที่ไม่มีในเครือข่าย

โดยภายหลังการส่ง SMS ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายงานผลของการส่ง SMS ได้เป็น “รายเบอร์” ที่ Report เมนู Today message

Report รายงานผลการส่ง
การเรียกดูรายงานผลที่เมนู History message สามารถเรียกดูย้อนหลังได้นานสูงสุด 180 วันและผู้ใช้สามารถ Export ข้อมูลรายงานผลการส่งออกมาใช้ในรูปแบบไฟล์ Excel ได้

อายุการใช้งานของแพคเกจ
ทุกครั้งของการซื้อหรือเติมเครดิต SMS จะมีอายุการ 1 ปี โดยนับจากวันที่ๆซื้อหรือเติม SMS 

ลูกค้า

คุณภาพยืนยันได้จากลูกค้าชั้นนำทั้วประเทศ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน จำนวนมาก